1

ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų taikymas praktiškai: kaip suvaldyti su asmens duomenų valdymu susijusias rizikas


Renkama dalyvių grupė: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai


Nuo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo pradžios 2018 m. gegužės 25 d. prabėgo pusantrų metų. Per šiuos metus visos įmonės, įstaigos (duomenų valdytojai), siekdamos įgyvendinti BDAR reikalavimus ir suvaldyti su asmens duomenų valdymu susijusias rizikas, privalėjo pasirengti privalomus teisės aktus, peržiūrėti turimas ir, esant poreikiui, įdiegti naujas technines ir organizacines priemones. VDAI atlikti patikrinimai atskleidė, kad duomenų valdytojai dar nepakankamai pasirengę įgyvendinti BDAR reikalavimus.

Kviečiame į 6 akademinių valandų seminarą, kuriame lektorė, atsižvelgdama į įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklos specifiką bei į tvarkomų asmens duomenų pobūdį, pateiks daug vertingos informacijos.

Šiuose mokymuose sužinosite:
• apie Asmens duomenų apsaugos reforma, t. y. privalomų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus ir naujoves.
Mokymai – orientuoti į praktiką.

Mokymų tikslas – pateikti įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojams konkretų veiksmų planą, kaip įgyvendinti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir išvengti pažeidimų.

Mokymai skirti – įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams ir darbuotojams, atsakingiems už asmens duomenų apsaugą.

DĖMESIO! Kiekvienas mokymų dalyvis gaus skaitmenines Asmens duomenų tvarkymo taisykles, Konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašą, Informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašą, Bevielio interneto prieigos naudojimo tvarkos aprašą, Slaptažodžių sudarymo tvarką, Asmens duomenų saugumo pažeidimų registrą, kitų dokumentų pavyzdžius.

Mokymų lektorė

Profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė baigusi Kauno technologijos universitetą, studijavusi teisę. Jos specializacija yra žmogiškųjų išteklių valdymas, darbo teisė, asmens duomenų apsauga, dokumentų valdymas, dalykinė komunikacija. Šia tematika 25 metus veda seminarus, vidinius mokymus, daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines įmones, minėta tematika dalyvauja tarptautiniuose projektuose, yra publikavusi 30 mokslinių straipsnių, 1 mokslo studiją, 2 knygas, su bendraautoriais parengė 2 monografijas, vadovavo 3 daktaro disertacijom, nacionalinių institucijų darbo grupėse dirbo ir tebedirba eksperte, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo informacinę sistemą. Nuo 1995 m. Tarptautinės verslo komunikacijos asociacijos, Tarptautinės verslo mokymo asociacijos (SIEC/ISBE) narė.

Mokymų programa:

• Asmens duomenų saugojimo teisinis reglamentavimas. EK išaiškinimai ir rekomendacijos.
• VDAI išaiškinimai ir rekomendacijos
• Asmens duomenų apsaugos principų naujovės ir praktiniai jų taikymo aspektai.
• EK išaiškinimai ir rekomendacijos. VDAI išaiškinimai ir rekomendacijos
• Saugomų asmens duomenų inventorizavimas ir kam to reikia?
• Teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos reikalavimus, tinkamas įgyvendinimas: darbai, kurių dar neatliko asmens duomenų tvarkytojai (duomenys iš atliktų tyrimų).
• Kaip užtikrinti asmens duomenų apsaugą įmonėje, įstaigoje: dažniausiai daromi ir aptinkami pažeidimai (duomenys iš atliktų tyrimų). Ką ir kaip patobulinti?
• Asmens duomenų valdytojo ir asmens duomenų subjekto teisės ir pareigos. Kaip praktiškai šias pareigas ir teises įgyvendinti?
• Privalomi dokumentai asmens duomenų apsaugai, jų pagrindimas, kas pasikeitė, nauji reikalavimai.
• Asmens duomenų apsauga personalo dokumentuose – dažniausiai daromos klaidos.
• Asmens duomenų apsaugos pareigūno paskyrimas, jam keliami reikalavimus, jo funkcijos, atsakomybė.
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas, jo atlikimas.

Atsakymai į klausymus. Diskusija.

Mokymų dienotvarkė:

Mokymų pradžia: 10:00 val. / Pertrauka: 12:00-12:30 / Mokymų pabaiga: 15:00 val.

Mokymų trukmė – 6 akademinės valandos.

Mokymų kaina: 75 Eur, PVM neapmokestinama. 

VIDINIAI MOKYMAIŠios temos programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir pageidavimus. Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo. Susisiekite su mokymų projektų vadove, tel. nr. +370 5 2032952 arba el. paštu: registracija@juridicum.lt .


UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Registracija

2 + 3 = ?