VP zmones10

Dokumentų valdymas

Įmonės/įstaigos veiklos organizavimo dokumentų efektyvus valdymas, apimantis dokumentų rengimą, įforminimą, tvarkymą ir apskaitą, privalomas kiekvienai organizacijai. Remdamiesi tinkamai parengtais, juridinę galią turinčiais dokumentais organizacija gali įrodyti tam tikrus faktus, įvykius, veiklos skaidrumą ir kt. Veiklos dokumentų valdymui nustatyti itin griežti reikalavimai, kurie nuolatos keičiami.

PROGRAMA

1. Įmonės/įstaigos veiklos dokumentų rengimas ir įforminimas:

 •  Teisės aktai, reglamentuojantys įstaigos/įmonės veiklos organizavimo dokumentų valdymą.
 • Bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai: dokumento vidinio derinimo svarba, procedūra, įforminimas. Parašo rekvizito galia dokumentuose: kokių pareigybių darbuotojai gali pasirašyti atitinkamas dokumentų rūšis.  Parašo rekvizitas dokumentuose vadovui laikinai nesant darbe: kaip suteikti įgaliojimą pasirašyti? Kaip įforminti parašo rekvizitą, kai dokumentą pasirašo laikinai vadovo pareigas einantis asmuo arba, kai dokumentą pasirašo ne vadovas, o teisės aktų nustatyta tvarka kitas asmuo (pavaduojantis vadovą, atliekantis vadovo funkcijas ar kt.). Dokumento rengėjo žymos paskirtis, įforminimas. Tvirtinimo žyma dokumentuose, jos paskirtis, įforminimas. Pagrindinio antspaudo paskirtis. Dokumentų rūšys, kurias būtina paliudyti pagrindiniu antspaudu. Antspaudo atvaizdo vieta dokumentuose.
 • Teisės aktais tvirtinamų dokumentų rengimas ir įforminimas. Šių dokumentų rūšys, struktūros ir turinio ypatumai, rengimo ir įforminimo reikalavimai.
 • Įstaigos/įmonės rengiamų siunčiamų dokumentų (raštų, pažymų, įgaliojimų) rengimas ir įforminimas. Siunčiamų dokumentų rūšys, jų struktūros ir turinio ypatumai, šių dokumentų projektų rengimas, derinimas, pasirašymas, tvirtinimo pagrindiniu antspaudu atvejai, antrųjų  egzempliorių, kai dokumentas siunčiamas pagal adresatų sąrašą, įforminimas, egzemplioriaus, liekančio įstaigoje, įforminimas.
 • Vidaus dokumentų (aktų protokolų, pažymų, aiškinamųjų raštų) rengimas ir įforminimas. Vidaus dokumentų rūšys, jų struktūros ir turinio ypatumai, šių dokumentų rengimas, pasirašymas, tvirtinimas, originalo ir antrojo egzemplioriaus įforminimas.
 • Teisės aktų (įsakymų, nutarimų, sprendimų) rengimas ir įforminimas. Teisės aktų rūšys, jų ypatumai. Teisės aktų turinio ypatumai, projektų rengimas, derinimas, pasirašo galia, teisės akto įsigaliojimas.
 • Dokumentų antrojo egzemplioriaus bei išrašų įforminimas.
 • Elektroninio dokumento samprata, jo ypatumai.
 • Elektroninio parašo sąvoka, jo  teisinė galia.

2. Dokumentų tvarkymas ir apskaita kalendorinių metų eigoje:

 • Dokumentų registravimas.
 • Popierinės formos dokumentų bylų sudarymas kalendorinių metų eigoje (bylų antraščių ir kitų rekvizitų atitikimas dokumentacijo planui, dokumentų grupavimas bylose, dokumentų apskaita).
 • Elektroninių dokumentų,  vaizdo ir garso įrašų, foto dokumentų tvarkymas ir apskaita.
 • Užbaigtų bylų tvarkymas pasibaigus kalendoriniams metams.

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

Pasiteirauti apie mokymus

3 + 4 = ?