Archyviniai dokumentai

Archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita: 2020 metais įsigaliojusių reikalavimų praktinis taikymas


2020 m. lapkričio 25 d. – NUOTOLINIAI/ONLINE MOKYMAI visa Lietuva

2020 m. gruodžio 16 d. – NUOTOLINIAI/ONLINE MOKYMAI visa Lietuva


Nuo 2020 m. sausio 1 d. valstybinėse įstaigose, nuo 2020 birželio 30 d. privačiose įmonėse iš esmės pasikeitė archyvinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos procesas: sukauptus popierinius dokumentus įstaigos/įmonės gali skaitmenizuoti ir nesaugoti popierinių dokumentų originalų, kitaip tvarkomos ilgo saugojimo bylos, vedama jų apskaitą, pasikeitė trumpo saugojimo dokumentų naikinimo bei dokumentų saugojimo terminų pratęsimo įforminimas, bylų žymėjimas, atlikus dokumentų vertės ekspertizę, bylų ar dokumentų, kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus vertės ekspertizę, apskaitą, bylų aprašų sudarymo principai, galimybė nesaugoti dokumentų originalų ir kt. Itin turėtų suklusti švietimo įstaigos (mokyklos ir darželiai). Nuo 2020 m. sausio 1 d. pasikeitė dokumentų saugojimo terminai: lieka 33 pagrindiniai su ugdymu susiję privalomi saugoti dokumentai, keliolikai dokumentų sumažintas saugojimo terminas.

Mokymų metu lektorė atsakys į pagrindiniu klausimus: kaip racionaliai sutvarkyti dokumentus už praėjusį laikotarpį ir atlikti jų apskaitą, taikant 2020 m. įsigaliojusių Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus? Kaip sutvarkyti archyviniam saugojimui atrinktas ilgo ir trumpo saugojimo bylas (dokumentus)? Kokiu atveju numeruojami ilgo ar trumpo saugojimo bylos lapai ir rašomas bylos baigiamasis įrašas? Į ką būtina atsižvelgti priimant sprendimą dėl dokumentų saugojimo terminų pratęsimo arba dokumentų sunaikinimo? Kaip atsirinkti informaciją, kuri yra vertinga arba bus vertinga ateityje? Kokį skaičių apyrašų sudaryti ir kodėl? Ar visas ilgo saugojimo bylas įrašyti į apyrašus? Kokiu atveju galima neįrašyti ir kt., pateiks labai daug racionalių praktiškų patarimų.

Mokymų lektorė:
Profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė turinti dvidešimt aštuonerių metų patirtį vedant seminarus bei vidinius mokymus žmogiškųjų išteklių valdymo, darbo teisės, asmens duomenų apsaugos, dalykinės komunikacijos, dokumentų valdymo, archyvinių dokumentų (užbaigtų bylų) tvarkymo ir apskaitos klausimais, minėta tematika dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, skaito pranešimus, publikuoja straipsnius, parengusi knygą Dalykinė komunikacija organizacijoje, Windows aplinka ir raštvedyba, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo informacinę sistemą.

Mokymų programa:

1. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos aktualių reikalavimų nuo 2020 m. sausio 1 d. apžvalga.
2. Įstaigos/įmonės vadovo atsakomybė už dokumentų sutvarkymą ir jų išsaugojimą nustatytą terminą: teisinis reglamentavimas.
3. Užbaigtų bylų tvarkymas ir apskaita:
3.1. Trumpai ir ilgai saugomų dokumentų bylų turinio tvarkymas, bylų įforminimas.
3.2. Nuolat saugomų dokumentų bylų tvarkymas, bylų įforminimas.
3.3. Dokumentų vertės ekspertizė. Dokumentų atrinkimas saugojimui ir naikinimui. Atrinktų ir sudarytų naujų bylų, kurių pasibaigęs saugojimo laikas, termino pratęsiamas, šių bylų apskaita.
3.4. Dokumentų, kurių saugojimo terminai pasibaigė, naikinimas: dokumentų naikinimo akto rengimas ir įforminimas. Dokumentų naikinimo būdo pasirinkimas.
3.5. Ilgo ir nuolatinio saugojimo užbaigtų bylų apskaita: apyrašų sąrašo rengimas, apyrašų rengimas ir įforminimas. Galimybės ilgo saugojimo bylą (-as) į apyrašus neįrašyti.
3.6. Apyrašų sudarymo ypatumai, kai į juos įrašomos vaizdo ir garso dokumentų bylos, elektroninių dokumentų ar foto dokumentų bylos, kai į bylų apyrašą įrašomos bylos, prie kurių priėjimą riboja įstatymai, kai į apyrašą įrašomos bylos, kurios buvo tęsiamos. Apyrašų turinio pakeitimų galimybės ir pakeitimų įforminimo.
3.7. Bylų ar dokumentų, kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus vertės ekspertizę, apskaitą.
3.8. Pažymos apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą: turinio ir įforminimo reikalavimai
4. Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarka.
5. Archyvinių dokumentų saugojimo tvarka:
5.1. Bylų (dokumentų) saugojimo reikalavimai ir atsakomybė.
5.2. Archyvinių dokumentų naudojimo tvarka. Dokumentų išdavimas laikinam naudojimui, gražinimas, šių dokumentų apskaita.
6. Perimtų saugoti dokumentų apskaita.

Mokymų dienotvarkė:

Mokymų pradžia 10:00, pertrauka 12:00-12:30, mokymų pabaiga 15:00.

Mokymų trukmė – 6 akademinės valandos.

Mokymų kaina: 65 Eur, PVM neapmokestinama. 

VIDINIAI MOKYMAIŠios temos programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir pageidavimus. Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo. Susisiekite su mokymų projektų vadove, tel. nr. +370 5 2032952 arba el. paštu: registracija@juridicum.lt .


UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Registracija

3 + 1 = ?