Archyviniai dokumentai

Archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita: 2020 metais įsigaliojusių reikalavimų praktinis taikymas


2020 m. lapkričio 25 d. – NUOTOLINIAI/ONLINE MOKYMAI visa Lietuva

2020 m. gruodžio 16 d. – NUOTOLINIAI/ONLINE MOKYMAI visa Lietuva


Nuo 2020 m. sausio 1 d. valstybinėse įstaigose, nuo 2020 birželio 30 d. privačiose įmonėse iš esmės pasikeitė archyvinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos procesas: sukauptus popierinius dokumentus įstaigos/įmonės gali skaitmenizuoti ir nesaugoti popierinių dokumentų originalų, kitaip tvarkomos ilgo saugojimo bylos, vedama jų apskaitą, pasikeitė trumpo saugojimo dokumentų naikinimo bei dokumentų saugojimo terminų pratęsimo įforminimas, bylų žymėjimas, atlikus dokumentų vertės ekspertizę, bylų ar dokumentų, kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus vertės ekspertizę, apskaitą, bylų aprašų sudarymo principai, galimybė nesaugoti dokumentų originalų ir kt. Itin turėtų suklusti švietimo įstaigos (mokyklos ir darželiai). Nuo 2020 m. sausio 1 d. pasikeitė dokumentų saugojimo terminai: lieka 33 pagrindiniai su ugdymu susiję privalomi saugoti dokumentai, keliolikai dokumentų sumažintas saugojimo terminas.

Mokymų metu lektorė atsakys į pagrindiniu klausimus: kaip racionaliai sutvarkyti dokumentus už praėjusį laikotarpį ir atlikti jų apskaitą, taikant 2020 m. įsigaliojusių Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus? Kaip sutvarkyti archyviniam saugojimui atrinktas ilgo ir trumpo saugojimo bylas (dokumentus)? Kokiu atveju numeruojami ilgo ar trumpo saugojimo bylos lapai ir rašomas bylos baigiamasis įrašas? Į ką būtina atsižvelgti priimant sprendimą dėl dokumentų saugojimo terminų pratęsimo arba dokumentų sunaikinimo? Kaip atsirinkti informaciją, kuri yra vertinga arba bus vertinga ateityje? Kokį skaičių apyrašų sudaryti ir kodėl? Ar visas ilgo saugojimo bylas įrašyti į apyrašus? Kokiu atveju galima neįrašyti ir kt., pateiks labai daug racionalių praktiškų patarimų.

Mokymų lektorė:
Profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė turinti dvidešimt aštuonerių metų patirtį vedant seminarus bei vidinius mokymus žmogiškųjų išteklių valdymo, darbo teisės, asmens duomenų apsaugos, dalykinės komunikacijos, dokumentų valdymo, archyvinių dokumentų (užbaigtų bylų) tvarkymo ir apskaitos klausimais, minėta tematika dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, skaito pranešimus, publikuoja straipsnius, parengusi knygą Dalykinė komunikacija organizacijoje, Windows aplinka ir raštvedyba, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo informacinę sistemą.

Mokymų programa:

1. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos aktualių reikalavimų nuo 2020 m. sausio 1 d. apžvalga.
2. Įstaigos/įmonės vadovo atsakomybė už dokumentų sutvarkymą ir jų išsaugojimą nustatytą terminą: teisinis reglamentavimas.
3. Užbaigtų bylų tvarkymas ir apskaita:
3.1. Trumpai ir ilgai saugomų dokumentų bylų turinio tvarkymas, bylų įforminimas.
3.2. Nuolat saugomų dokumentų bylų tvarkymas, bylų įforminimas.
3.3. Dokumentų vertės ekspertizė. Dokumentų atrinkimas saugojimui ir naikinimui. Atrinktų ir sudarytų naujų bylų, kurių pasibaigęs saugojimo laikas, termino pratęsiamas, šių bylų apskaita.
3.4. Dokumentų, kurių saugojimo terminai pasibaigė, naikinimas: dokumentų naikinimo akto rengimas ir įforminimas. Dokumentų naikinimo būdo pasirinkimas.
3.5. Ilgo ir nuolatinio saugojimo užbaigtų bylų apskaita: apyrašų sąrašo rengimas, apyrašų rengimas ir įforminimas. Galimybės ilgo saugojimo bylą (-as) į apyrašus neįrašyti.
3.6. Apyrašų sudarymo ypatumai, kai į juos įrašomos vaizdo ir garso dokumentų bylos, elektroninių dokumentų ar foto dokumentų bylos, kai į bylų apyrašą įrašomos bylos, prie kurių priėjimą riboja įstatymai, kai į apyrašą įrašomos bylos, kurios buvo tęsiamos. Apyrašų turinio pakeitimų galimybės ir pakeitimų įforminimo.
3.7. Bylų ar dokumentų, kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus vertės ekspertizę, apskaitą.
3.8. Pažymos apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą: turinio ir įforminimo reikalavimai
4. Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarka.
5. Archyvinių dokumentų saugojimo tvarka:
5.1. Bylų (dokumentų) saugojimo reikalavimai ir atsakomybė.
5.2. Archyvinių dokumentų naudojimo tvarka. Dokumentų išdavimas laikinam naudojimui, gražinimas, šių dokumentų apskaita.
6. Perimtų saugoti dokumentų apskaita.

Mokymų dienotvarkė:

Mokymų pradžia 10:00, pertrauka 12:00-12:30, mokymų pabaiga 15:00.

Mokymų trukmė – 6 akademinės valandos.

Mokymų kaina: 65 Eur, PVM neapmokestinama. 

VIDINIAI MOKYMAIŠios temos programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir pageidavimus. Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo. Susisiekite su mokymų projektų vadove, tel. nr. +370 5 2032952 arba el. paštu: registracija@juridicum.lt .


UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Registracija

3 + 0 = ?

DK2020

Darbo kodekso pakeitimai ir praktinio taikymo aktualijos nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d.


2020 m. lapkričio 26 d. – NUOTOLINIAI/ONLINE MOKYMAI visa Lietuva

2020 m. gruodžio 17 d. – NUOTOLINIAI/ONLINE MOKYMAI visa Lietuva


Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja aktualūs Darbo kodekso pakeitimai. Jų žinojimas ir praktinis taikymas padės išspręsti ne vieną darbuotojo ir darbdavio ginčą, kylantį dėl skirtingo Darbo kodekso nuostatų interpretavimo.

Mokymai skirti įmonių, įstaigų vadovams, jų pavaduotojams bei darbuotojams, atsakingiems už darbuotojų priėmimą į darbą, darbo sutarčių ir kitų darbo santykius reglamentuojančių dokumentų rengimą.

Mokymų lektorė:
Profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė baigusi Kauno technologijos universitetą, kuriame apginė ir daktaro disertaciją, vėliau studijavo teisę. Jos specializacija yra žmogiškųjų išteklių valdymas, darbo teisė, asmens duomenų apsauga, dokumentų valdymas, dalykinė komunikacija. Šia tematika 27 metus veda seminarus, vidinius mokymus, daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines įmones, minėta tematika dalyvauja tarptautiniuose projektuose, yra publikavusi 37 mokslinius straipsnių, 2 mokslo studijas, 2 knygas, su bendraautoriais parengė 2 monografijas, vadovavo 3 daktaro disertacijom, nacionalinių institucijų darbo grupėse dirbo ir tebedirba eksperte, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo informacinę sistemą. Nuo 1995 m. Tarptautinės verslo komunikacijos asociacijos, Tarptautinės verslo mokymo asociacijos (SIEC/ISBE) narė.

Mokymų programa:

1. Darbo kodekso pakeitimų aktualijos.
2. Darbuotojų priėmimo į darbą dokumentų rūšys: kaip nepažeisti asmens duomenų apsaugos.
3. Darbo sutartys. Kaip pasirinkti tinkamiausią darbo sutarties rūšį įforminant darbo santykius, kad nepabloginti darbdavio situacijos. Darbo sutarčių rūšių ypatumai.
4. Darbo sutarties rengimas. Kaip sudaryti tobulą darbo sutartį, kokias sąlygas ir kaip jas suformuluoti darbo sutartyje, kad jos užtikrintų darbdavio interesus, ir kartu, kilus ginčui, galiotų ir nebūtų pripažintos kaip prieštaraujančios imperatyvioms darbo įstatymų nuostatoms. Darbo sutarties turinys: būtinos ir vertingos papildomos sąlygos; vertingi darbdavio ir darbuotojo įsipareigojimai. Susitarimai, kurie pablogina darbuotojo darbo sąlygas. Susitarimo dėl papildomo darbo įforminimas; Papildomo darbo sujungimo ir sugretinimo atvejai. Susitarimų dėl išbandymo, dėl mokymo išlaidų atlyginimo, dėl nekonkuravimo, darbuotojo įsipareigojimų dėl konfidencialios informacijos saugojimo, perduotų darbo priemonių tik darbo tikslams naudojimo ir jų saugojimo ir kt. įforminimas. Dažniausiai darbo sutartyse pasitaikančių (turinio) klaidų aptarimas.
5. Sudarytų darbo sutarčių turinio pakeitimo, papildymo įforminimo tvarka.
6. Darbo laikas ir jo apskaita. Darbo laiko norma. Sutrumpinta darbo laiko norma. Maksimaliojo darbo laiko reikalavimai Darbo laiko apskaita
7. Kasmetinių atostogų (minimalių ir pailgintų) suteikimo, perkėlimo, pratęsimo, kompensavimo tvarka. Atostogų grafikas, jo privalumai. Patvirtinto atostogų grafiko keitimo galimybės.
8. Papildomų, nemokamų atostogų suteikimo sąlygos, šių atostogų suteikimo tvarka. Nemokamo laisvo laiko suteikimo galimybės, įforminimo tvarka.
9. Darbo pareigų pažeidimo atvejai, pažeidimų įforminimo tvarka.
10. Darbo santykių pabaigos įforminimas, kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, darbdavio iniciatyva, darbuotojo, darbdavio valia, nesant šalių valios ir kt.
11. Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas.

Užsiėmimų pobūdis – teorija–praktika.

Mokymų dienotvarkė:

Mokymų pradžia 10:00, pertrauka 12:00-12:30, mokymų pabaiga 15:00.

Mokymų trukmė – 6 akademinės valandos.

Mokymų kaina: 65 Eur, PVM neapmokestinama. 

VIDINIAI MOKYMAIŠios temos programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir pageidavimus. Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo. Susisiekite su mokymų projektų vadove, tel. nr. +370 5 2032952 arba el. paštu: registracija@juridicum.lt .


UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Registracija

1 + 0 = ?

moteris 1

Įmonės, įstaigos veiklos dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita: 2020 metais įsigaliojusių reikalavimų praktinis taikymas.


2020 m. lapkričio 17 d. – NUOTOLINIAI/ONLINE MOKYMAI visa Lietuva

2020 m. gruodžio 18 d. – NUOTOLINIAI/ONLINE MOKYMAI visa Lietuva


Nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje pradėta vykdyti dokumentų valdymo pertvarka. Jos esmė – įgyvendinti dokumentų valdymo funkcijų sujungimo procesą. Nauji dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimai valstybės įmonėms privalomi nuo 2020 m. sausio 1 d, privačioms įmonėms – nuo 2020 m. birželio 30 d. Ar esame pasirengę pertvarkai ir vykdome nustatytus naujus dokumentų valdymo reikalavimus įrodysime parengtų ir tvarkomų dokumentų kokybe. Iššūkis laukia tų darbuotojų, kurie turi nepakankamus dokumentų rengimo gebėjimus – dokumentų rengimo taisyklėse nėra nei dokumentų elementų užrašymo, nei dokumentų pavyzdžių.

Kviečiame įstaigų, įmonių darbuotojus, atsakingus už dokumentų rengimą, tvarkymą bei apskaitą, į 6 akad. val. mokymus.

Mokymų metu lektorė pateiks visus galimus dokumentų metaduomenų ir kitų elementų užrašymo variantus, jų struktūrą, išsamiai aptars, dokumentų antraštės, gavėjo, įvairių dokumentų teksto, parašo rekvizito ir kitų elementų (už)rašymo būdus, pateiks iliustracinius dokumentų pavyzdžius, atitinkančius 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus. Daug dėmesio skirs dokumentų tvarkymo kalendoriniais metais klausimams: aptars dokumentacijos plano, jo papildymo sąrašo rengimo ir įforminimo reikalavimus, nuo 2020 m. sausio 1 d. pakeistus saugojimo terminus, bylų sudarymo reikalavimus kalendorinių metų eigoje ir kt.

Mokymų lektorė:

Profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė, turinti dvidešimt aštuonerių metų patirtį vedant seminarus, kursus ir vidinius mokymus žmogiškųjų išteklių valdymo, darbo teisės, asmens duomenų apsaugos, dalykinės komunikacijos, dokumentų valdymo klausimais, minėta tematika dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, skaito pranešimus, publikuoja straipsnius, parengusi knygas „Dalykinė komunikacija organizacijoje“, su bendraautoriais – Windows aplinka ir raštvedyba. Dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacinę sistemą.

Mokymų programa:

1. Dokumentų valdymo teisinis reglamentavimas.
2. Dokumentų rengimo reikalavimų, įsigaliojusių nuo 2020 m. sausio 1 d., aptarimas:
2.1. Dokumento rekvizitų (metaduomenų) išdėstymo pakeitimai;
2.2. Popierinių dokumentų rengimo pakeitimai;
2.3. Elektroninių dokumentų rengimo pakeitimai;
2.4. Vaizdo ir garso dokumentų rengimo pakeitimai;
2.5. Įrašų rengimo pakeitimai.
3. Dokumentų (vidaus ir siunčiamų: įsakymų, aktų, protokolų, pažymų, pažymėjimų, raštų ir kt.) elementų išdėstymo ir užrašymo reikalavimai konkrečiose dokumentų rūšyse
4. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos kalendoriniais metais reikalavimų, įsigaliojusių nuo 2020 m. sausio 1 d., nuo aptarimas:
4.1. Dokumentacijos plano sudarymo ir jo papildymo sąrašo rengimo ir įforminimo Dokumentų saugojimo ir naudojimo pakeitimai. Dokumentų saugojimo terminų pakeitimai.
4.2. Bylų sudarymo pakeitimai.
4.3. Užbaigtų bylų tvarkymo pakeitimai.

Diskusija, atsakymai į klausimus.

Mokymų trukmė: 6 ak. val.

Mokymų pradžia 10:00, pertrauka 12:00-12:30, mokymų pabaiga 15:00.

Mokymų kaina: 65 Eur, PVM neapmokestinama. 

VIDINIAI MOKYMAIŠios temos programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir pageidavimus. Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo. Susisiekite su mokymų projektų vadove, tel. nr. +370 5 2032952 arba el. paštu: registracija@juridicum.lt .


UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Registracija

2 + 1 = ?